Новини

 
Лаборатория "Препараторска"

В лаборатория “Препараторска” се приготвят разтвори за нуждите на аналитичния контрол в “Неохим”АД. Видовете разтвори, които се приготвят в нея са:   

 • 0,1N HCl
 • 0,5N HCl
 • 1N HCl
 • 0,1N H2SO4
 • 0,5N H2SO4
 • 1N H2SO4
 • 0,1N NaOH
 • 0,5N NaOH
 • 1N NaOH
 • 0,5N NaOH
 • 1N NaOH
 • 0,05N KOH
 • 0,1N KOH
 • 0,1N Na2S2O3
 • 0,1N KMnO4
 • 0,1N I2
 • 0,1N AgNO3
 • 0,1N AgNO3
 • 0,1N NH4SCN
 • 0,1N Hg(NO3)2
 • 0,1N морова сол
 • 0,1N NaCl
 • 0,25N K2Cr2O7
 • 0,1N K2Cr2O7
 • 0,1N Na2CO3
 • 0,5N Na2CO3
 • 1N Na2CO3
 • 0,1N KSCN
 • 0,025M Комплексон ІІІ
 • 0,05M Комплексон ІІІ
 • 0,05M р-р на цинкова сол
 • 0,1N H2C2O4
 • 0,05N H2C2O4
 • 0,4% р-р на сулфанилова киселина
 • 0,12% р-р на a-нафтиламин
 • Втвърдител за студено лепене
 • Смес от киселини за определяне съдържанието на манган
 • Натриев арсенито-нитритен разтвор
 • Смес от киселини за определяне съдържанието на хром
 • О-толидин двухлорид
 • 0,6% р-р на a-нафтиламин
 • 0,6% р-р на сулфанилова киселина
 • Амонячен  р-р  на амониев хлорид за определяне       съдържанието на кислород
 • Метиловооранжево
 • Метиловочервено
 • Фенолфталейн
 • Тимолфталейн
 • Калиев хромат
 • Желязо-амониева стипца
 • Нишесте
 • Смесен индикатор за амоняк/за ЦПА, АМ-76, л-я “Азотни торове”и л-я “Органичен синтез”/
 • Смесен индикатор за азот /за л-я “Масла”/
 • Смесен индикатор за карбамид
 • Смесен индикатор за хлориди
 • Индигокармин
 • 10% KCN
 • 32% NaOH
 • Смесен индикатор за алкалност и киселинност
 • Амонячен буфер І /рН=9,5 –10/
 •  

   
  Специфичната работа по приготвянето на разтвори с точно определена концентрация изисква продължително обучение и високи умения на лаборантския персонал, както и обезпечаване на лабораторията с необходимия инвентар.

  Лабораторията винаги разполага със свежи разтвори с гарантирана концентрация, което не би могло да се постигне със закупуване на готови разтвори.

  Концентрацията на разтворите периодично се проверява, според вида им.

  Следи се  за годността на разтвора и неговата трайност.

  Всички приготвени разтвори в л-я ”Препараторска” на опаковката имат етикет с точната концентрация, дата на приготвяне и срок на годност.

  Приготвят се наведнъж големи количества от съответния разтвор, което води до икономия на време и персонал.

  Централизираното приготвяне на разтвори е удачно поради обезпечаването  само на една лаборатория с реактиви, инвентар и други консумативи.

  Лаборатория ”Препараторска” винаги може спешно да приготви определен разтвор, което е невъзможно при снабдяване от външна фирма.

   

   
   Полезни връзки