Новини

 
Лаборатория "ИЛЕ"

Изпитвателната лаборатория “Екология” на “Неохим” АД получи официална акредитация по международния стандарт БДС EN ISO/IEC 17025:2006. Сертификатът е издаден на 2 август от Изпълнителна агенция “Българска служба за акредитация” към Министъра на икономиката и енергетиката. Той позволява лабораторията да оперира в национален мащаб, а издаваният от нея “протокол за изпитване” има тежест пред институциите в страната. Обхватът на акредитацията включва вземането на проби и изпитване на води и емисии.

Лабораторията извършва анализи на отпадъчни, промишлени, битово-фекални, охлаждащи, повърхностно течащи, дъждовни и питейни води. А също така и на емисии на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници. Тя изследва съдържанието на 24 вида вещества и химични елементи при водите, и 3 при емисиите. Разполага с висококвалифициран персонал и съвременно оборудване. Ценна придобивка е газовият хроматограф за определяне на въглеводородния индекс на нефтопродукти.

На територия на дружеството, лабораторията осъществява цялостен мониторинг на “Неохим” АД във връзка Комплексното разрешително на МОСВ. Сертифицирането й е добра оценка за фирмената политика насочена към подобряване функциониращата система по качество и грижа по опазването на чиста околна среда.


Ръководителят на лабораторията Мария Хубенова показва възможностите на модерния газов хроматограф


 

 
 Полезни връзки