НОВИНИ | Неохим
размер на шрифта:
09 Ноември 2022 в 15:01 ч.|Разглеждания: 1133|Коментари:
Отпечатай
Приключи изпълнението на проект BG05M9OP001-1.057 -0239 „Подобряване уменията на заетите в „Неохим“ АД лица“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“

На 7.11.2022г. приключи изпълнението на проект BG05M9OP001-1.057 -0239 „Подобряване уменията на заетите в „Неохим“ АД лица“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 приоритетна ос 1: „Подобряване достъпа на заетост и качеството на работните места“ по процедура BG05M9OP001-1.057 „УМЕНИЯ“.

Общата стойност на разходите по проекта е  109 450.00 лв., от които 54 725.00 лв. безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от  Европейския социален фонд на  Европейския съюз.

Целта на проекта бе повишаване на производителността и адаптивността на служителите/ работниците в дружеството, водещо от своя страна до нарастване на конкурентоспособността на „Неохим“, чрез придобиване на професионална квалификация и ключови компетентности. В обученията по проекта бяха включени 244 работници от „Неохим“ АД. След успешно полагане на изпити 68 придобиха успешно професионална квалификация по част от следните професии:

1. Професия от втора квалификационна степен „Химик – оператор”, специалност „Технология на неорганичните вещества”, с продължителност 300 учебни часа - 24 лица, разпределени в 2 учебни групи.

2. Професия от трета квалификационна степен „Химик – технолог”, специалност „Технология на неорганичните вещества”, с продължителност 600 учебни часа - 14 лица.

3. Професия от трета квалификационна степен „Лаборант” по специалност „Технологичен и микробиологичен контрол в химични производства”, с продължителност 600 учебни часа - 15 лица.

4. Професия от втора квалификационна степен „Монтьор на подемно-транспортна техника”, специалност „Подемно – транспортна техника с електрозадвижване”, с придобиване на правоспособност за управление на товароподемни кранове и подвижни работни площадки - 15 лица.

173 лица придобиха ключови компетенции, след успешно завършване на обучения по:

1. Ключова компетентност № 4 – „Дигитална компетентност“, с продължителност 45 учебни часа - 100 лица, разпределени в 8 групи.

2. Ключова компетенция № 5 – „Умения за учене“, с продължителност 30 учебни часа - 45 лица, разпределени в три групи.

3. Ключовакомпетентност № 2 – „Общуване на чужд език“ – „Английски език“, с продължителност 300 учебни часа - 28 лица, разпределени в две групи.

Реализацията на обученията по проекта допринесе за:

  • Повишаването на производителността и адаптивността на служителите/ работниците в дружеството, което от своя страна води до нарастване на конкурентоспособността на „Неохим“ АД;
  • Развиване и подобряване на настоящите професионални качества на заетите лица чрез обучения по професионална квалификация и ключови компетентности за конкретни работни места/процеси;
  • Създаване на условия за устойчива заетост и съответно заемане на по-качествени работни места в "НЕОХИМ" АД вследствие на подобрените професионални качества на работниците/служителите;
  • Развиването и подобряването на настоящите професионални качества на заетите лица чрез обученията по професионална квалификация.

 

Снимков материал от последните изпити

 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на  Европейския съюз

 

Ако имате въпроси и / или проблеми при посещението и работата със сайта, моля пишете на посочените по-долу електронни адреси, или се обадете на вътрешните телефони на отдел "Информационни технологии".Електронни пощи:[email protected]Вътрешни телефони:360 или 614
Форма за връзка с насМоля, за контакти с екипа на изданието, мнения, предложения, отзиви и други попълнете формата и я изпратете на екипа, поддържащ сайта.