Служба по трудова медицина "Неохим"АД
Начало      Услуги       Клиенти       Полезно      Контакти     

•Ергономични условия към работната среда.Виж указанието...

Виж още полезна информация тук

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За да изпълните Вашите задължения по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд “Служба по трудова медицина” при “НЕОХИМ”АД гр. Димитровград, Ви предлага:

Оценка на риска за здравето и безопасността при работа, съгласно чл.16 от Закон за здравословни и безопасни условия на трут /обн. ДВ. 124/1997 г./ и Наредба №5/11.05.1999г. за реда, начина и периодичността на извършване на оценка на риска /ДВ. бр.57/1999 г./

Основни дейности:

 1. Изготвяне на Оценка на риска на работното място, която включва:

    - Класификация на трудовите дейности;

    - Идентифицираните опасности по работни места, породени от работните процеси, оборудването, помещенията, работните места, организацията на труда, използваните суровини и материали, факторите на работната среда и трудовия процес, както и обобщаване на изложените на потенциална опасност лица;

    - Оценката на риска за здравето при работа включва и дейности, свързани с високо нервно-психично напрежение и неблагоприятни психосоциални фактори, наложен ритъм и монотонност, принудителна работна поза, ръчни товаро-разтоварни дейности, нерационални режими на труд и почивка;

    - Изготвяне на Карти за оценка на всяко работно място;

    - Разработване на Програма за предотвратяване или намаляване на доказания риск при работа;

 1. Предложение за Физиологичен режим на труд и почивка при работа на работниците и служителите;
 2. Оценка на риска за здравето и безопасността при работа, съгласно чл.16 от Закон за здравословни и безопасни условия на трут /обн. ДВ. 124/1997 г./ и Наредба №5/11.05.1999г. за реда, начина и периодичността на извършване на оценка на риска /ДВ. бр.57/1999 г./;

Допълнителни дейности:

 1. Преценка на здравословното състояние на всички новопостъпващи работници, съобразно условията на труд на работното място и даване на заключение за пригодност на лицето за изпълнява определената длъжност.
 2. Анализ на заболеваемостта с временна неработоспособност (ЗВН) по данни от болничните листове за едногодишен ретроспективен период и производствения травматизъм.
 3. Изготвяне на Анализ от проведени профилактичните периодични медицински прегледи.
 4. Изготвяне на Обобщен здравен анализ на база временна неработоспособност (ЗВН) и проведени профилактичните периодични медицински прегледи.
 5. Изготвяне на здравни досиета на работниците и служителите на електронен и хартиен носител.
 6. Подпомагане на работодателя за извършване на периодични профилактични медицински прегледи от необходимите специалисти и клинични лабораторни изследвания, съгласно Наредба №3 от 28.01.1987г.
 7. Обучение на представителите в комитетите и групите по условия на труд, съгласно Наредба №4 от 1998 г. за обучението на представителите в комитетите и групите по условия на труд в предприятията.
 8. Обучение на представителите в комитетите и групите по условия на труд, съгласно Наредба №4 от 1998 г. за обучението на представителите в комитетите и групите по условия на труд в предприятията.
 9. Оказване на съдействие при организиране извършването на специализирани измервания на факторите на работната среда - микроклимат, експозиция на звуково налягане (шум), осветление, вибрации, ЕМП, електричество, заземление, мълниезащита, както и други.
 10. Консултантска помощ на работодателите за прилагане на превантивните подходи за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и за въвеждане на принципа за постоянното подобряване на управлението на дейностите по здраве и безопасност.

 

Службата по трудова медицина е регистрирана на територията на община Димитровград в МЗ с Удостоверение  № 084 от 21.12.1999 г.