Служба по трудова медицина "Неохим"АД
Начало      Услуги       Клиенти       Полезно      Контакти     

•Ергономични условия към работната среда.Виж указанието...

Виж още полезна информация тук

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За да изпълните Вашите задължения по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд “Служба по трудова медицина” при “НЕОХИМ”АД гр. Димитровград, Ви предлага:

1. Обучение на представителите в комитетите и групите по условия на труд.

2. Оценка на риска за здравето и безопасността при работа - чл.16 от ЗЗБУТ и Наредба № 5 от 11.05.1999 г.
 
3. Оформяне на карти за оценка на всяко работно място по следните направления: микроклимат, токсични вещества, прах, шум, вибрации, осветление, физическо натоварване, електромагнитни полета, йонизиращи лъчения, работен процес, работно оборудване, помещения, работно място, организация на труд, суровини и материали, санитарно-битови условия, други рискове от злополуки, обекти,които могат да бъдат увредени, опасности от възможни промишлени аварии.

4. Разработване на програма за намаляване и отстраняване на доказания риск.

5. Анализ на заболеваемостта с временна нетрудоспособност и производствения травматизъм.

6. Преценка на здравословното състояние на всички новопостъпващи работници, съобразно условията на труд на работното място.

7. Разработване на програма за прилагане на нормативните документи по здравословни и безопасни условия на труд и укрепване и поддържане работоспособността на работниците и служителите на дружеството.

8. Изготвяне на здравни досиета на работниците и служителите.

Допълнителни дейности:

9. Организиране и подпомагане за извършване на периодични профилактични медицински прегледи от необходимите специалисти, съгласно Наредба № 3 от 28.01.1987г., изменена и допълнена 1991 г.

  • Профилактичните прегледи ще се извършват по желание на място или в кабинетите на “Служба трудова медицина” в “НЕОХИМ” АД гр.Димитровград.

10. Изготвяне на анализ от профилактичните прегледи.

 

Службата по трудова медицина е регистрирана на територията на община Димитровград в МЗ с Удостоверение  № 313 от 19.06.2008 г.