Служба по трудова медицина "Неохим"АД
Начало      Услуги       Клиенти       Полезно      Контакти     

•Ергономични условия към работната среда.Виж указанието...

Виж още полезна информация тук

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБСЛУЖВАНЕ ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА

I. ОЦЕНКА НА РИСКА

 

 1. Оценка на риска:

            Определяне на опасностите, породени от работните процеси, оборудването, помещенията, работните места, организацията на труда, използваните суровини и материали, факторите на работната среда и трудовия процес, както и обобщаване на изложените на потенциална опасност лица. Оценката на риска за здравето при работа включва и дейности, свързани с високо нервно - психично напрежение и неблагоприятни психосоциални фактори, наложен ритъм и монотонност, принудителна работна поза, ръчни товаро-разтоварни дейности, нерационални режими на труд и почивка. Оценката обхваща идентифициране, анализ и оценка на всички фактори на работната среда.

 1. Изготвяне оценка на риска:
  • Подробен оглед на работните местаи помещения
  • Запознаване с основните рискови фактори
  • Запознаване с използваните суровини, материали и други
  • Анализ на технологичните процеси
  • Анкетиране на работниците и служителите във връзка с условията на труда
  • Идентифициране на опасностите
  • Обработка на получената информация и оценяване на отделните рискове
 2. Ползи от оценка на риска за работодателите

            При оценяване на рисковете участниците в трудовия процес се запознават с всички опасности, които могат да застрашат безопасността или да увредят здравето на работещите лица. Така работодателят може да предприеме действия за отстраняване или намаляване на опасностите и да предпази работещите от трудови злополуки.

 

II. КОНСУЛТАНТСКА ПОМОЩ

 

 1. Препоръки по отношение избора на средства за индивидуална и колективна защита.
 2. Участие при избор на ново технологично оборудване и въвеждане на нови работни процеси, методи, суровини и материали с оглед определяне на потенциалния здравен риск.
 3. Участие в разработването на правила, норми и инструкции в организацията за осигуряване на здраве и безопасност при работа и съвети за правилното им прилагане.
 4. Консултиране на Ръководството на организацията за здравните противопоказания при назначаване на работа на нови работници и служители.
 5. Консултиране и оказване на съдействие на Работодателите както при трудови злополуки, така и при съмнение за професионален характер на констатирано заболяване на работещо лице във фирмата.
 6. Консултиране на Работодателя при възникнали проблеми във връзка с трудоустрояване на служители.
 7. Съдействие при организиране извършването на специализирани измервания на факторите на работната среда - микроклимат, експозиция на звуково налягане (шум), осветление, вибрации, ЕМП, електричество, заземление, мълниезащита, както и други.
 8. СТМ работи в екип с лицензиран Орган за контрол от Вида С, който предлага отстъпки за наши клиенти и работи качествено и коректно с нашите партньори.
 9. Консултиране на Групите и Комитетите по условия на труд.
 10. Консултиране относно прилагане на основните принципи на социалното партньорство: РАБОТОДАТЕЛ - РАБОТНИК.
 11. Подпомагане на Работодателите във връзка с предприемане на необходимите мерки за коор-диниране на действията по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, както и при осигуряването на ефективен контрол за извършване на работа без риск за здравето и по безопасен начин.
 12. Прилагане на обща фирмена политика, съобразена с изискванията на нормативните документи по ЗБУТ.
 13. Консултиране на Работодателя при назначаване на лица, ненавършили 18 г.
 14. Консултиране на Работодателя при назначаване на лице с намалена работоспособност.

III. ЗДРАВЕН МОНИТОРИНГ

 

 1. Изготвяне на списък на задължителните периодични профилактични прегледи и клинико-лабораторни изследвания на служителите, съгласно условията на нормативната уредба и факторите на работната среда.
 2. Анализ на заболеваемостта с временна неработоспособност (ЗВН) по данни от болничните листове за едногодишен ретроспективен период.
 3. Анализ на заболеваемостта /изготвя се след извършването на профилактичните прегледи/.
 4. Обобщен анализ /на база ЗВН и A3/.
 5. Изготвяне и поддръжка на досиета за здравното състояние на служителите на хартиен и  електронен носител.
 6. Изготвяне на заключение за годността на работниците и служителите при постъпване на работа и при изпълнение на конкретен вид работа в предприятието.

 

IV. ОБУЧЕНИЯ НА ПЕРСОНАЛА

 

 1. Първоначално и ежегодно обучение на членовете на Групите и Комитетите по условия на труд.
 2. Обучение на работници и служители по правилата за първа помощ, самопомощ и взаимопомощ - по желание на Работодателя.
 3. Разработване и участие в изпълнението на програми за обучение на ръководния персонал, на представители на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здраве и без-опасност при работа и спазване на санитарно-хигиенните норми и изискванията на работната среда и трудовия процес.
 4. Предоставяне на информация на работниците и/или служителите за здравните рискове, свързани с работата, както и за резултатите от проведени профилактични прегледи и изследвания.
 5. Разработване на информационни материали за начините и средствата за отстраняване /намаляване на риска от отделни идентифицирани опасности по работни места.

 

V. РАЗРАБОТВАНЕ НА МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ БЕЗОПАСНОСТТА НА ТРУДА И ОПТИМИЗИРАНЕ НА ТРУДОВИТЕ ПРОЦЕСИ

 1. Разработка на мерки за прилагането на нормативните актове по здравословни и безопасни условия на труд, санитарно-хигиенните норми, правила и изисквания.
 2. Разработване на физиологични режими на труд и почивка.
 3. Разработване на препоръки за овладяване на стреса на работното относно анализа и оценката на психосоциалните фактори.

VI. ИЗГОТВЯНЕ НА НЕОБХОДИМИТЕ ДОКУМЕНТИ

 1. Разработване на план програма по смисъла на чл. 16 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд. Изготвяне на инструкции за работа с видеодисплей.
 2. Разработване на план-програма по смисъла на чл. 5 и чл. 20 от Наредба № 5 за оценката на риска.
 3. Разработване на всички видове заповеди - за инструктажи, за работно време, както и други.
 4. Изготвяне на споразумение при работа на две предприятия на една площадка или една територия - например при строителството или външна монтажна група за поддръжка на оборудването.
 5. Програми за начален, периодичен, ежедневен инструктаж.
 6. Програми за обучение на ГУТ/КУТ.
 7. Разработване на документи за ликвидиране на пожари, аварии и бедствия.
 8. Консултиране на Работодателя при изготвяне на Декларация по образец по чл. 15, ал. 1 от ЗЗБУТ - регистрация в Дирекция "ОИТ" /Декларация по образец/.
 9. Консултиране на Работодателя при оформяне на книга за начален инструктаж Наредба №РД-07-2 от 16 Декември 2009 г.
 10. Консултиране на Работодателя при оформяне на книга за инструктаж на работното място, пе-риодичен и извънреден инструктаж Наредба №РД-07-2 от 16 Декември 2009 г.
 11. Консултиране на Работодателя при оформяне на книга за ежедневен инструктаж от Наредба №РД-07-2 от 16 Декември 2009 г.
 12. Консултиране на Работодателя при попълване на служебна бележка за проведен начален инструктаж - по образец /Приложение №4/ от проведен начален инструктаж в л.т. досиета на наети ТПО.
 13. Консултиране на Работодателя за откриване на ревизионна книга за констатации и предписания на контролни органи по спазване на трудовото законодателство съгласно изискването на чл.408 от Кодекса на труд.
 14. Консултиране на Работодателя при откриване на регистър за регистриране на трудовите злополуки.
 15. Изготвяне на заповед за определяне на длъжностно лице по безопасност и здраве.
 16. Изготвяне на заповед за определяне на видовете инструктажи.
 17. Изготвяне на заповед за лицата, които ще провеждат видовете инструктаж.
 18. Изготвяне на заповед за лице, водещо регистъра на трудови злополуки.
 19. Предоставяне на декларация за трудова злополука образец.
 20. Консултиране на Работодателя при организация за изграждане на Комитет/група по условия на труд документи.
 21. Консултиране на Работодателя при изготвяне на инструкции по безопасна работа с машини и съоръжения /оборудване/. Правила за безопасни и здравословни условия на труд. Инструкция по електробезопасност.
 22. Изготвяне на правила за първа долекарска помощ, обхващаща всички основни действия по оказване на помощ на пострадалите по време на изпълнение на служебните им задължения до идване на лекар. Знаци и сигнали по безопасност на труда и ППО.
 23. Списък за специалното облекло и лични предпазни средства.
 24. Консултиране на Работодателя при Правилник за вътрешния трудов ред, чл.139, във връзка с чл.181 от КТ .
 25. Изготвяне на план за действие на личния състав за гасене на пожари и ликвидиране на аварии, чл.60-73 от Наредба №7 за минималните изисквания за ЗБУТ на работните места и при използване на работното оборудване /обн. ДВ бр. 88/99г.; изм. и доп., бр. 40 от 18.04.2008 г./.

VII. ДРУГИ ДЕЙНОСТИ

 1. Подпомагане на Работодателя при възникване на Трудова злополука - ред, условия и възникването на ТЗ
 2. Оказване на съдействие при прилагане на Наредбата за задължително застраховане на работниците и служителите за риска "Трудова злополука", и издаване на Становище за определяне на длъжностите, подлежащи на задължително застраховане - писмена консултация и изготвяне на документацията
 3. Определяне на видовете работа, за които в предприятието е необходимо установяване на намалено работно време и право на допълнителен годишен отпуск, права, задължения и отговорности на участниците в трудовия процес
 4. Организиране на дейността при прилагане на Наредба № 11 /от 21.12.2005 г, обн., ДВ, бр. 1 от 03.01.2006г./, определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна храна и/или добавки към нея

Службата по трудова медицина е регистрирана на територията на община Димитровград в МЗ с Удостоверение  № 084 от 21.12.1999 г.