Служба по трудова медицина "Неохим"АД

•Ергономични условия към работната среда. Виж указанието...

Виж още полезна информация тук

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СЛУЖБА ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА

   „Служба по трудова медицина“ при „Неохим“ АД е регистрирана през 1999г. и развива своята дейност в целия обхват, регламентиран от Наредба №3 от 25 януари 2008 г за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина.

   Екипът ние изграден от високо квалифицирани специалисти (магистри по ЗБУТ - инженери, лекар и инспектор), които притежават специфични знания, умения и опит и работят с една обща цел: ефективно решаване на проблемите по здраве и безопасност при работа на нашите партньори и клиенти, запазване на здравето на работещите, намаляване и ликвидиране на трудовите злополуки и травматизма на работното място и поддържане и разпространение на добрите практики, процедури и политики по безопасност и здраве при работа.

В "Неохим" АД има функционираща интегрирана система за управление на качеството и околната среда, и здраве и безопасност при работа с утвърдените документи и изискванията на стандартите ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 и ISO 45001:2018, която стимулира непрекъснатото повишаване на удовлетворението на клиента. Системата определя това управление на процесите, с което се гарантира на клиентите едно постоянно качество на предлаганите услуги, чрез търсене на съответствие с приложимите нормативни изисквания и препоръките на Националния и Европейски центрове по опазване на общественото здраве.

"Службата по трудова медицина" при "Неохим" АД предлага обслужване, експертни услуги и консултации, свързани със задълженията на работодателите, определени в Закона за здравословни и безопасни условия на труд и Наредба №3 от 25.01.2008г. за условията и реда за осъществяване дейността на Службите по трудова медицина. 

"Служба по трудова медицина" при "Неохим" АД е специализирана в следните направления:

  • Подготовка на всички документи, свързани с осигуряването на здравословна и безопасна работна среда в организациите;
  • Провеждане на обучения за отговорните за осигуряването и управлението на здравословните и безопасни условия на труд лица, съгласно законодателната рамка;
  • Оценка на рисковете, анализ и разработване на цялостни програми и мерки за подобряване на здравето и безопасността при работа;
  • Консултации във връзка с периодичните медицински прегледи на работещите;
  • Консултантска дейност и експертиза.

Вече 24 години успешно консултираме големи, средни и малки предприятия от всички икономически сектори – производство, строителство, преработваща промишленост, образование, здравеопазване, транспорт, държавни органи, търговия на едро и дребно и др.

Услугите, които предлага нашата „Служба по трудова медицина“ и цените за тях са сред най-конкурентните в тази област. Ако търсите надежден и доказал се във времето партньор за една от най-важните дейности във вашата организация – превенцията и подобряването на здравето и безопасността на вашите служители, както и за по-добра организация и управление на цялостния процес по осигуряване на здравословните и безопасни условия на труд (ЗБУТ), изберете нашата организация.

  

Службата по трудова медицина е регистрирана на територията на община Димитровград в МЗ с Удостоверение  № 084 от 21.12.1999 г.