Служба по трудова медицина "Неохим"АД

•Ергономични условия към работната среда. Виж указанието...

Виж още полезна информация тук

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Службата по трудова медицина консултира и подпомага работодателите за прилагане на превантивните подходи за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и за въвеждане на принципа за постоянното подобряване на управлението на дейностите по здраве и безопасност.

Извършва наблюдение, анализ и оценка на здравното състояние във връзка с условията на труд на всички обслужвани работещи.

Извършваното наблюдение и анализ на здравното състояние обхваща:

1. консултиране и подпомагане на работодателя при организирането на:

а) предварителни медицински прегледи и изследвания за преценка на пригодността на работещите при постъпване на работа;
б) периодични медицински прегледи и изследвания за ранното откриване на изменения в организма в резултат от въздействия на работната среда и трудовия процес;

2. предоставяне на информация на медицинските специалисти, извършващи периодичните медицински прегледи, по отношение на идентифицираните опасности и установения риск за здравето и безопасността на работещите;

3. уведомяване на избрания общопрактикуващ лекар за заболяване или отклонения във физиологичните показатели на работещия, които се нуждаят от диагностично уточняване или лечение

4. изготвяне на заключение за пригодността на работещия да изпълнява даден вид работа.

Службата по трудова медицина предлага:

1. списък на професиите и длъжностите, при които работещите подлежат на задължителни периодични медицински прегледи и изследвания;

2. вида на медицинските специалисти, извършващи прегледите и необходимите изследвания;

3. честотата на провеждане на периодичните медицински прегледи и изследвания.

Службата по трудова медицина анализира здравното състояние на работещите и връзката му с условията на труд във всяко от обслужваните предприятия въз основа на:

а) резултатите от извършените предварителни и периодични медицински прегледи и изследвания;
б) информация за временната неработоспособност по данни от копия на болнични листове, предоставени от работодателя;
в) информация за трайната неработоспособност по данни от работодателя и/или от работещия;
г) информация за регистрирани професионални болести по данни от работодателя и/или от работещия;
д) информация за трудовите злополуки по данни от работодателя и/или работещия.

Службата по трудова медицина ежегодно изготвя обобщен анализ на здравното състояние на работещите за всяко от обслужваните предприятия във връзка с конкретните условия на труд.

За проследяване на здравното състояние на всеки работещ във връзка с условията на труд службата по трудова медицина води здравни досиета на електронен и хартиен носител.

  

Службата по трудова медицина е регистрирана на територията на община Димитровград в МЗ с Удостоверение  № 313 от 19.06.2008 г.