Версия за печат

Как да стана член на ВСК-НЕОХИМ ?

 

           
          1. Членове на ВСК-НЕОХИМ се приемат със заявление, което УС разглежда в едномесечен срок.

        2. Всеки член на ВСК-НЕОХИМ има право да участва в ОС, да бъде избиран в органите за управление на организацията, да получава заеми съгласно общия ред гласуван от ОС, да получава справка за състоянието на своята партида ежемесечно, да участвува в решенията на ОС на принципа един член - един глас, независимо от размера на натрупания си дялов капитал, да съдействува за укрепване общото финансово състояние на организацията, да става поръчител на не повече от трима заемоискателя.

        3. Всеки член на ВСК-НЕОХИМ е длъжен да внесе встъпителен членски внос от 30 лв. еднократно, който е за организацията, да плаща редовно месечен членски внос 3% от брутното му възнаграждение, да поддържа дяловия си капитал до необходимия размер - не по малко от брутна заплата и половина, като горницата по-желание може да му се върне, ако няма заем. Да погасява получените заеми в установените срокове и размери, да изплаща заемите на нередовните длъжници на, които е поръчителствувал, като гарантира и с личния си дялов капитал. Да участвува в организационната дейност и да сигнализира за забелязани пропуски, слабости и нередности.

        4. Върху личните средства не се начислява лихва и не се връща лихва при предсрочно издължаване на заема.

        5. Нередовните членове не получават заеми и помощи. Членовете прекратили членството си и изтеглили дяловия си капитал, могат да теглят заеми при повторно членуване в касата най-рано след шест месеца и внасяне на необходимия дялов капитал. За ненавременно погасяване на вноските по заемите се събира наказателна лихва в размер на 10% от месечната просрочена вноска.

        6. Членуването в касата се прекратява със саморъчно написана молба в свободен текст след задължителното изплащане на всички заеми. Дяловият капитал се връща по деклариран лично IBAN в банка и е в рамките до три месеца от датата на подаване на молбата за напускане на касата. Наследяването на дялов капитал не се счита за приемане на наследство и не се облага с данъци.

        7. При смърт на член на касата личните му средства се връщат на законните му наследници след представяне на Удостоверение за наследници и удържане на сумите дължими към ВСК-НЕОХИМ. Когато дължимите суми към ВСК са по-големи от личните средства на починалия, наследниците погасяват задълженията, а ако те не ги погасят се събират от поръчителите.

        8. Дялов капитал не потърсен в петгодишен срок от напускане на касата и фирмата преминава в собственост на ВСК-НЕОХИМ.

 


© 2008 ВСК-НЕОХИМ. Всички права запазени.