-?


ВСК-НЕОХИМ е учредена на 30.12.1951г. и регистрирана на 19.01.1952г. в
Профсъюза на работниците от химическата и кожарообработваща промишленост
към БПС/Български Профсъюз/, чийто правоприемник е НФТ "Химия и индустрия"
към КНСБ съгласно устава й регистриран в съда.

1.ВСК-НЕОХИМ към Независима синдикална организация /НСО/ на НФТ "Химия
и индустрия" - КНСБ във фирма "НЕОХИМ" АД - Димитровград за краткост в
устава и в нормативните документи се нарича ВСК-НЕОХИМ.

2.ВСК-НЕОХИМ е доброволно сдружение на синдикални членове за взаимно
подпомагане. Тя обслужва членовете на синдикалната организация на НФТ "Химия
и индустрия" към КНСБ в "НЕОХИМ" АД и холдинговите структури. При наличие на
средства в касата могат да членуват и нечленове на синдикална организация.


© 2008 ВСК-НЕОХИМ. Всички права запазени.