Стипендия:
Дирекция “Качество и контрол”:
 • химични технологии
 • инженерна екология
 • техника и технология за опазване на околната среда
 • компютърна и аналитична химия
  Дирекция “Производство”:
 • органична и неорганична химия
 • машини и апарати в химическата промишленост
 • химични технологии
 • автоматизация на производството
 • промишлена електроника
 • топлотехника
  Дирекция “Строителство, техническо обслужване, ремонт и поддръжка на оборудването”:
 • машиностроене и редостроене
 • хидравлична и пневматична техника
 • електрообзавеждане на промишлени предприятия
 • енергетика
 • електроснабдяване
 • контролно измервателни уреди и автоматика
  Отдел "информационно обслужване и техническо обезпечаване"
 • компютърни системи и технологии