244 служители на „Неохим“ повишават квалификация си

Публикувана на 11 Март 2020 в 08:03 ч. Разглеждния: 383

244 заети лица от „Неохим“ АД ще бъдат включени в обучения за придобиване на професионална квалификация и ключови компетенции при изпълнението на проект BG05M9OP001-1.057-0239-С01 „Подобряване уменията на заетите в „Неохим“ АД лица“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, приоритетна ос 1: „Подобряване достъпа на заетост и качеството на работните места“ по процедура BG05M9OP001-1.057 „УМЕНИЯ“. Проектът е на стойност 109 450.00 лв., от които 54 725.00 лв. безвъзмездна финансова помощ. 

Проектът е със срок на изпълнение 18 месеца. Предвидени са обучения за придобиване на професионална квалификация по следните професии:

Обученията ще се провеждат на територията на дружеството.


© 2021 НЕОХИМ, АД. Всички права запазени. Условия, при които ви предоставяме тази услуга. Всички текстови материали и изображения в този уеб сайт, са собственост на техните автори. В сайта, се съдържа JavaScript и Flash и за правилното му разглеждане е необходимо браузъра ви да ги подържа.