НОВИНИ |
размер на шрифта:
29 Март 2020 в 18:08 ч.|Разглеждания: 980|Коментари:
Отпечатай
Новият ЗИД на ЗЕ – опит да бъдат ощетени българските потребители на газ
ОЩЕ ПО ТЕМАТА

Българската федерация на индустриалните енергийни консуматори (БФИЕК) определи Закона за изменение и допълнение (ЗИД) на Закона за енергетиката (ЗЕ) като опит да бъдат ощетени „Неохим“ АД и редица други български индустриални потребители на газ. За да се избегне тази несправедливост съюза изпрати официалното становище до министъра на енергетиката Теменужка Петкова, в което предлага конкретни промени и аргументи за приемането им. В мотивите си БФИЕК посочва своето несъгласие относно утвърждаването на цените на газа за така предложените шестмесечни периоди, залегнали в новия ЗИД, а именно периодите от 1 януари до 30 юни и от 1 юли до 31 декември. Ако текстът бъде приет „Булгаргаз“ ЕАД (обществения доставчик) ще получи правото да продава синьо гориво на българския пазар на по-високи стойности в сравнение с тези на европейските пазари за полугодие, включително и ако цената му бъде намалена от ООО „Газпром експорт“ преди изтичането им. Това ще доведе до влошаване на икономическото състояние на потребители като „Неохим“ АД, за които природния газ се и суровина за производството на амониев нитрат.

Към настоящия момент, цените на природния газ, при които обществения доставчик продава на своите клиенти, присъединени към газопреносната мрежа, са реално едностранно и не на преговорна основа наложени от страна на „Булгаргаз“ ЕАД, при подписване на настоящите договори. Именно те, са „определени за 1 Мегаватчас (MWh). Цената за всеки месец от периода на действие на договора е в размер на предложената от Доставчика за утвърждаване, от Комисията за енергийно и водно регулиране, по която той да продава природен газ на крайните снабдители и лице, на което е издадедна лицензия за производство и пренос на топлинна енергия.”, казват от федерацията. И са категорични, че ако цените бъдат определяни за така предложените шестмесечни периоди, вместо ежемесечно, ще се влезе в противоречие с един от основните ангажименти, постигнати от Европейската комисия, в следствие процедурата срещу ООО „Газпром експорт", а именно: „цените следва да са определени в съответствие с конкурентните ценови нива в Западна Европа и че не следва да се различават, освен за много кратък период от време, от конкурентните ценови нива в Западна Европа“. От БФИЕК са убедени, че приемането на искането е в противоречие и с постигнатото между „Булгаргаз” ЕАД и ООО „Газпром eкспорт” Допълнение № 13 от 02.03.2020 г., съгласно което, (според собственото прессъобщение на „Булгаргаз” ЕАД от 11.03.2020 г.) „ценообразуването занапред ще е на месечна база”. Не на последно място, удължаването на периодите притиворечи на основните цели, залегнали в чл.2 от Закона за енергетиката, относно създаване и развитие на конкурентен и финансово стабилен енергиен пазар и относно енергийни доставки при минимални разходи, смятат експертите.

Утвърждаването на регулаторна цена на полугодие е и в пряко противоречие с поетите от България ангажименти към Европейския съюз за либерализиране на пазара на природен газ. Причината е, че сред основните мерки за постигането на тази цел е именно краткосрочното им определяне за период от един месец. По този начин ще се отразява в по-голяма степен и хъбовата индексация - основен ценообразуващ елемент на доставната цена между „Булгаргаз” ЕАД и ООО „Газпром експорт” по Допълнение № 13 от 02.03.2020 г., който ще доближи българския газов пазар до динамиката на този в Западна Европа, се пише още в писмото до Теменужка Петкова. От федерацията категорично възразяват клиентите, присъединени към газопреносната мрежа, да бъдат изключени от лицата, на които ще се възстановяват суми по договори за доставка на природен газ след 1 януари 2020 г. Поради  тази причина предлагат в ЗИД на ЗЕ да отпаднат заложеният в §2, ал.1, т.2 текст „до 31 декември 2019“, с който се цели надплатените след тази дата суми да не бъдат върнати на потребителите. И настояват това да се случи предвид и трудностите, пред които е изправена индустрията в България, предизвикани от извънредното положение във връзка с разпространяващата се пандемия от COVID-19.

Българската федерация на индустриалните енергийни консуматори предлага на министъра на енергетиката да се промени и§2, ал. 2. Като целта е в едноседмичен срок след подаването на заявленията от страна на обществения доставчик КЕВР да приеме решение за утвърждаване на цени на природния газ, по които общественият доставчик продава природен газ за периодите от 5 август до 31 март, като се определят за всеки месец поотделно. Както и в едноседмичен срок от влизането в сила на Закона, „Булгаргаз“ газ да подава заявления за съответните периоди, като в тези случаи не се прилагат чл. 13, ал. 5, т. 2 и чл. 14. Така ще се постигне срочно възстановяване на средствата към засегнатите страни, предвид затрудненото положение, предизвикано от извънредното положение във връзка пандемията от COVID-19, смятат от БФИЕК.

За да се постигне справедливо компенсиране на крайните снабдители на сгъстен природен газ, неприсъединени към газопреносната мрежа,  от федерацията предлагат и §2, ал. 12 да придобие следния вид: „След възстановяване от обществения доставчик на разликата в сумите по ал. 6 и приемане на решенията по ал. 3, клиентите на обществения доставчик, присъединени към газопреносната мрежа, които снабдяват с природен газ и/или сгъстен природен газ крайни снабдители на природен газ, неприсъединени към газопреносната мрежа, възстановяват на крайните снабдители разликата в сумите, заплатени за доставени количества природен газ и/или сгъстен природен газ, по цени, утвърдени с решенията  на Комисията за енергийно и водно регулиране до влизането в сила на този закон и по цени, утвърдени с решенията по ал. 2. Крайните снабдители на природен газ възстановяват на крайните клиенти разликата по ал. 7 чрез извършване на прихващане по ал. 8.“.

 

Ако имате въпроси и / или проблеми при посещението и работата със сайта, моля пишете на посочените по-долу електронни адреси, или се обадете на вътрешните телефони на отдел "Информационни технологии".Електронни пощи:it@neochim.bgВътрешни телефони:360 или 614
Форма за връзка с насМоля, за контакти с екипа на изданието, мнения, предложения, отзиви и други попълнете формата и я изпратете на екипа, поддържащ сайта.