НОВИНИ |
размер на шрифта:
09 Юли 2019 в 11:59 ч.|Разглеждания: 734|Коментари:
Отпечатай
Успешно приключиха последните две обучения по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“
ОЩЕ ПО ТЕМАТА

Успешно приключиха последните две обучения по проект № BG05M9OP001-1.021-0188-C01 "Повишаване на знанията и уменията на заетите в „Неохим” АД чрез придобиване на професионална квалификация“ по процедура BG05M9OP001-1.021 „Обучения за заети лица“

На 27 и 28 юни 2019 г. тринадесет служители на „Неохим“ АД успешно положиха изпит за придобиване на професионална квалификация по част от професия от втора квалификационна степен „Химик – оператор“, специалност „Технология на неорганичните вещества”. Продължителността на обучението бе общо 300 учебни часа, през които те изучаваха, съгласно заложената учебна програма, дисциплини като: неорганична химия, аналитична химия, процеси и апарати в химическата промишленост, физико-химия, автоматизация на производството и неорганични технологии. Обучението се проведе от „Център за управление и професионално обучение“ ЕАД гр. София, а преподавателите от Софийски университет „Св. Климент Охридски“ – доц. Нинов, доц Петров, доц. Донкова, гл. ас. Войславов и от Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ – доц. Патронов, проведоха обучение по теория на специалността.

Успешен изпит положиха в същите дни и десет служители на „Неохим“ АД по част от професия от трета квалификационна степен „Лаборант”,  специалност „Технологичен и микробиологичен контрол в химични производства”. Обучението се проведе от „Център за управление и професионално обучение“ ЕАД гр. София.   Обучението бе с продължителност 600 учебни часа, съгласно заложената учебна програма, по време на които курсистите усвоиха знания по  неорганична и аналитична химия, стехиометрия, основи на химичните технологии. Преподавателите от Софийски университет „Св. Климент Охридски“ – доц. Нинов, доц Петров, доц. Донкова, доц. Чанев, гл. ас. Войславов и Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ – доц. Патронов, проведоха обучение по теория на специалността.

Всички 23-ма обучаеми от дружеството успешно положиха изпитите.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на  Европейския съюз www.eufunds.bg

Ако имате въпроси и / или проблеми при посещението и работата със сайта, моля пишете на посочените по-долу електронни адреси, или се обадете на вътрешните телефони на отдел "Информационни технологии".Електронни пощи:it@neochim.bgВътрешни телефони:360 или 614
Форма за връзка с насМоля, за контакти с екипа на изданието, мнения, предложения, отзиви и други попълнете формата и я изпратете на екипа, поддържащ сайта.