НОВИНИ | Екология
размер на шрифта:
13 Септември 2011 в 15:45 ч.|Разглеждания: 5429|Коментари:
Отпечатай
Изпитвателната лаборатория „Екология“ към „Неохим“ АД преакредитирана с разширен обхват до 2015 г.
Протоколите, издавани от нея, са валидни за всички държави от Европейския съюз
Инж. Мария Хубенова със сертификата за преакредитация.
Мария ВАСИЛЕВА,,
експерт "Връзки с обществеността"

Изпитвателната лаборатория „Екология” /ИЛЕ/ при “Неохим”АД бе преакредитирана с разширен обхват по стандарт БДС EN ISO/IEC 17025:2006 и получи сертификат, валиден до 30 септември 2015 г. Създадена през 2004 г., ИЛЕ за пръв път защитава изискванията на Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ през 2007 г., а полученият тогава сертификат важеше до 31 август 2011 г.

Инж. Мария Хубенова – ръководител на лабораторията с екипа си от опитни специалисти извършват огромен по обем работа, за да се стигне до издаване на престижните документи. Те са атестат за високото качество на изследванията на води и емисии не само за нуждите на торовия производител, а и на десетки клиенти от региона и страната. Протоколите от ИЛЕ са валидни за всички държави от Европейския съюз.

Обхватът на получената акредитация e за изпитване, включително пробовземане на:

- води - отпадъчни, промишлени, охлаждащи, битово-фекални, повърхностно течащи, дъждовни, питейни и природни;

- емисии на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници прах, амоняк, азотен оксид, азотен диоксид, азотни оксиди, въглероден оксид, серен диоксид, кислород, метан, формалдехид, метанол и диазотен оксид.

В лабораторията се използват най-съвременни технически средства за измерване и изпитване от световно признати производители. Те са калибрирани в акредитирани лаборатории и имат валидни свидетелства за това.

Качеството, точността и коректността, защита на информацията, представляваща производствена и търговска тайна на клиентите и на тяхната собственост са ръководни принципи в дейността на лабораторията и на дружеството, декларира инж. Хубенова.

 

Ако имате въпроси и / или проблеми при посещението и работата със сайта, моля пишете на посочените по-долу електронни адреси, или се обадете на вътрешните телефони на отдел "Информационни технологии".Електронни пощи:[email protected]Вътрешни телефони:360 или 614
Форма за връзка с насМоля, за контакти с екипа на изданието, мнения, предложения, отзиви и други попълнете формата и я изпратете на екипа, поддържащ сайта.