НОВИНИ |
размер на шрифта:
11 Март 2020 в 08:56 ч.|Разглеждания: 257|Коментари:
Отпечатай
244 служители на „Неохим“ повишават квалификация си

244 заети лица от „Неохим“ АД ще бъдат включени в обучения за придобиване на професионална квалификация и ключови компетенции при изпълнението на проект BG05M9OP001-1.057-0239-С01 „Подобряване уменията на заетите в „Неохим“ АД лица“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, приоритетна ос 1: „Подобряване достъпа на заетост и качеството на работните места“ по процедура BG05M9OP001-1.057 „УМЕНИЯ“. Проектът е на стойност 109 450.00 лв., от които 54 725.00 лв. безвъзмездна финансова помощ. 

Проектът е със срок на изпълнение 18 месеца. Предвидени са обучения за придобиване на професионална квалификация по следните професии:

  • Обучение по част от професията „Химик – оператор” от втора квалификационна степен по специалност „Технология на неорганичните вещества” с продължителност 300 учебни часа. В обучението ще бъдат включени 24 лица, разпределени в 2 учебни групи.;
  • Обучение по част от професията „Химик – технолог” от трета квалификационна степен по специалност „Технология на неорганичните вещества”, с продължителност 600 учебни часа. В обучението ще бъдат включени 15 лица.;
  • Обучение по част от професията „Лаборант” от трета квалификационна степен по специалност „Технологичен и микробиологичен контрол в химични производства” с продължителност 600 учебни часа. В обучението ще бъдат включени 15 лица.;
  • Обучение по част от професията „Монтьор на подемно-транспортна техника” от втора квалификационна степен по специалност „Подемно – транспортна техника с електрозадвижване” с придобиване на правоспособност за управление на товароподемни кранове и подвижни работни площадки. Продължителност - 300 учебни часа. В обучението ще бъдат включени 15 лица.;
  • Обучение по Ключова компетентност № 4 – „Дигитална компетентност“ с продължителност 45 учебни часа. В обучението ще бъдат включени 100 лица, разпределени в 8 групи.;
  • Обучение по ключова компетенция № 5 – „Умения за учене“, с продължителност 30 учебни часа. В обучението ще бъдат включени 45 лица, разпределени в три групи.;
  • Обучение по ключова компетентност № 2 – „Общуване на чужд език“ – „Английски език“, с продължителност 300 учебни часа. В обучението ще бъдат включени 30 лица, разпределени в три групи.

Обученията ще се провеждат на територията на дружеството.

  • Мениджмънтът на „Неохим” АД е наясно, че за да бъде компанията конкурентна на европейските пазари, освен въвеждането на нови технологии, трябва да се инвестира и в развитие и подобряване на професионалните качества на работещите в нея. Наред с това в качеството си на представител на химическата промишленост и най-крупен работодател в община Димитровград, ние сме насочили кадровата си политика към подготовка на собствени кадри, повишаване и обновяване на професионалните компетенции на служителите си, за да отговарят те на растящите изисквания на икономическата и социалната среда, водещи до устойчива заетост и нарастване на конкурентноспособността, коментира основните цели на проекта Стефан Димитров, прокурист на „Неохим” АД.
Ако имате въпроси и / или проблеми при посещението и работата със сайта, моля пишете на посочените по-долу електронни адреси, или се обадете на вътрешните телефони на отдел "Информационни технологии".Електронни пощи:it@neochim.bgВътрешни телефони:360 или 614
Форма за връзка с насМоля, за контакти с екипа на изданието, мнения, предложения, отзиви и други попълнете формата и я изпратете на екипа, поддържащ сайта.